Skip to content

Algemene voorwaarden

Kledingbieb Het staat je goed is gevestigd te Obdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74039288.

Artikel 1: Algemeen
Bij Het staat je goed kunnen vrouwen kleding lenen, ruilen of kopen. De keuze bestaat daarbij uit abonnementen en strippenkaarten, of te winkelen net als in iedere andere winkel en dan contant (of middels een tikkie) af te rekenen. Daarnaast biedt Het staat je goed individuele programma’s zoals een kleur- en stijladvies, shop in eigen kast, kledingruil en workshops aan.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming tussen Het staat je goed en de deelnemer aan de diensten en producten.
2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.4. Nadere afspraken en toezeggingen binden Het staat je goed alleen indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3: Het aanbod
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Het staat je goed maakt gebruik van foto’s die een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten geeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4: Offertes
4.1. Alle offertes en aanbiedingen van Het staat je goed zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanvraag.
4.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer Het staat je goed de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 5: Annulering workshops
5.1. Een deelnemer/consument heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de afgesproken (start) datum is Het staat je goed gerechtigd tien (10) procent van het offertebedrag als annulerings- en administratiekosten in rekening te brengen.
5.2. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande (start)datum door of namens de deelnemer, is de deelnemer verplicht vijftig (50) procent van het offertebedrag te voldoen.
5.3. Het staat je goed heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig door deze aan Het staat je goed betaalde bedrag. Het staat je goed is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden, het tijdstip en de locatie van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen.
5.4. De deelnemer kan kosteloos de geplande (start)datum eenmalig verzetten mits dit uiterlijk twee weken voor aanvang van deze datum geschiedt.
5.5. In alle overige gevallen worden, bij een verzoek om de geplande afspraak te verzetten, door Het staat je goed extra kosten in rekening gebracht en dit bedraagt tien (10) procent van het offertebedrag.

Artikel 6: Herroepingsrecht
6.1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag van aankoop. Het staat je goed mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2. De consument kan een abonnement gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Het staat je goed mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.3. Indien de consument gebruik maakt van de herroepingsrecht, betaalt de consument de kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 7: Verplichtingen consument tijdens de bedenktijd
7.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2. Indien de producten zijn beschadigd in de bedenktijd, geldt Artikel 10.

Artikel 8: Betaling
8.1. Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum tenzij deelnemer en Het staat je goed anders hebben afgesproken.
8.2. Betaling van abonnementen geschiedt via iDEAL (Mollie). Voor een abonnement op basis van automatische incasso, wordt het eerste termijnbedrag via bankoverschrijving voldaan. De consument ontvangt een mail met betaalgegevens.
8.3. Bij het afsluiten van een abonnement stopt de automatische incasso na één (1) jaar. 
8.4. Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument of deelnemer.

Artikel 9: Klacht
9.1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient binnen zeven (7) werkdagen na de uitvoering van de werkzaamheden of verzending van de factuur te worden gemeld.
9.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
9.3 Klachten kunnen worden ingediend bij Het staat je goed. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het staat je goed doet haar best om elke gelegenheid voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Bij een shopsessie in de kledingbibliotheek of daarbuiten is de consument/deelnemer zelf aansprakelijk voor haar eigendommen. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst van welke aard dan ook, dan is Het staat je goed alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van Het staat je goed is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor Het staat je goed verzekerd is. Schade die is toegebracht door derden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is Het staat je goed niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die van de klant zijn.

Artikel 11: Voorwaarden lenen uit de kledingbieb
11.1. De consument haalt de kleding op uit de winkel en retourneert de kleding na afloop bij de winkel. De kleding kan tegen verzendkosten verstuurd worden. Verzendkosten zijn voor de consument.
11.2. De consument betaalt vijftien (15) euro borg bovenop het leenbedrag. De borg wordt teruggegeven bij het retourneren van de kleding.
11.3. Indien de kleding beschadigd is of een vlek heeft, wordt de borg ongeacht rede van beschadiging of vlek ingehouden. De consument heeft de optie om het beschadigde kledingstuk voor vijftig (50) procent van de verkoopwaarde aan te schaffen.
11.4. Het staat je goed wast de kleding.

Bekijk hier de privacyverklaring.

Versie 10 januari 2021.